Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Czy będzie finansowanie pielęgniarek w DPS ze środków NFZ. Prace legislacyjne utknęły.

Utworzono dnia 21.11.2022

Od 1 lipca 2022 r. wzrosły płace pielęgniarek w placówkach ochrony zdrowia, ale nie  zatrudnionych w DPS.

W związku z powyższym latem b.r. pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o działalności leczniczej. Jednak mimo rozpoczętego procesu legislacyjnego, efektów brak.

Wiadomo powszechnie, że inna siatka płac obowiązuje w jednostkach służby zdrowia, gdzie płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a inne wynagrodzenia oferują jednostki samorządu terytorialnego jakim są domy pomocy społecznej.

Inne bowiem zasady wynagradzania dotyczą pielęgniarki, opiekuna medycznego czy fizjoterapeuty zatrudnionego w szeroko rozumianych podmiotach ochrony zdrowia, a inne zasady osób zatrudnionych w DPS. Tą dysproporcję szczególnie widać w przypadku pielęgniarek po obowiązujących od 1 lipca 2022 r. podwyżkach.

Resort zdrowia od dawna obiecywał, że wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w ochronie zdrowia oraz w DPS-ach zostanie zrównany. Rozwiązanie problemu miał przynieść projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej (UD409). Przewiduje on możliwość wykonywania przez DPS (niezależnie od formy organizacyjnej, w jakiej działa) działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.). DPS będzie mógł wystąpić do wojewody jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wnioskiem o wpis do ww. rejestru. Po spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej (dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami; zatrudnianie osób wykonujących zawód medyczny, np. pielęgniarek; stosowania wyrobów medycznych zgodnych z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974); zawarciu umowy ubezpieczenia OC) DPS zostanie wpisany do ww. rejestru i będzie mógł podjąć działalność leczniczą.

Z przeprowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w około 800 domach pomocy społecznej pracuje około 5 tys. pielęgniarek, co przekłada się na ok. 4 tys. etatów. Jednocześnie z około 110 tys. mieszkańców DPS-ów tylko 25 tys. spełnia kwalifikowalność do świadczenia medycznego. Oznacza to, że posiadający status podmiotu leczniczego DPS mógłby zawrzeć kontrakt z NFZ na świadczenie medyczne skierowane do tej grupy pacjentów.

 To według analiz pokryłoby wynagrodzenie na 2 tys. pielęgniarskich etatach. Oznacza to, że tylko część z pielęgniarek pracujących w DPS-ach zostałaby objęta wynagrodzeniami dla pracowników służby zdrowia finansowanymi przez NFZ.

Z  drugiej strony potraktowanie DPS jako podmiotu leczniczego powoduje, że wszyscy pracownicy w nim zatrudnieni na stanowiskach medycznych podlegaliby pod ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia, niezależnie od tego, czy DPS ma kontrakt z NFZ, czy nie. Sam wpis do rejestru uruchamia już ustawę o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych. 

Czy zatem jest to dobre rozwiązanie dla DPS, które nie mając gwarancji otrzymania finansowania z NFZ, musiałyby spełniać wymagania jak placówka ochrony zdrowia i brać na siebie takie zobowiązania finansowe jak placówka ochrony zdrowia?