Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rok 2021 w działaniach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej

Utworzono dnia 21.01.2022

Minął kolejny rok działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej, które  rozpoczęło działalność w dniu 11.12.2019 r. Wtedy to dyrektorzy domów pomocy społecznej z terenu Wielkopolski potwierdzili potrzebę utworzenia organizacji, która reprezentowałaby środowisko pracowników samorządowych DPS. Stowarzyszenie nasze współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej.

W marcu 2020 Zarząd Stowarzyszenia przedstawił działalność organizacji na spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a pan Janusz Krawiec - sekretarz  Zarządu - został powołany do Rady Pomocy Społecznej przy MRPiPS.

Nadejście pandemii i wprowadzone w związku z tym obostrzenia, rekomendacje i zmiany - nie tylko w pomocy społecznej - ale też w całym społeczeństwie, spowodowały, że priorytetowym zadaniem stało się zorganizowanie działania domów pomocy społecznej w nowej sytuacji. 

Aktywność członków stowarzyszenia w 2020 skupiła się na wskazaniach - z punktu widzenia zarządczego  i pracowniczego - najpilniejszych potrzeb DPS, opiniach przekazywanych do MRiPS, lobbowaniu na rzecz pozytywnego wskazywania domów pomocy społecznej jako bardzo ważnego i istotnego elementu przeciwdziałania pandemii SARS-COV.2.

W roku 2021 nasze działania nie  skupiały  się już głównie na działaniach związanych z pandemią, ale zajmowaliśmy się przyszłością domów pomocy społecznej, czy kierunkiem proponowanych reform w kontekście proponowanej deinstytucjonalizacji.

Temat deinstytucjonalizacji wzbudza zainteresowanie i niepokój zarówno dyrektorów placówek, jak i ich pracowników oraz mieszkańców DPS.

Oprócz deinstytucjonalizacji, w pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej w roku 2021 istotne były zagadnienia związane z:

  • zatrudnianiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i opiekuńczej i jej opłacaniem, w kontekście konkurencji na rynku pracy ze strony placówek ochrony zdrowia
  • zrównaniem w uprawnieniach i postrzeganiu pracy przez organy nadzoru pracowników socjalnych zatrudnionych w DPS
  • przyznawaniem dodatków w związku z przeciwdziałania pandemii SARS-COV.2 dla pracowników DPS, tak jak ma to miejsce w placówkach ochrony zdrowia

Niewątpliwie jednak najważniejsze współcześnie wyzwanie dla domów pomocy społecznej, którym jako Stowarzyszenia dyrektorów się zajmujemy, to kwestia związana z planowaną deisntytucjonalizacją -  umiejscowienie naszych jednostek w strukturze proponowanych zmian opieki długoterminowej, ale też kwestia ich finansowania i rozwoju – odpowiadającego na aktualne potrzeby społeczne.

W  obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej coraz częściej zdarza się, że kandydaci do zamieszkania w DPS rezygnują z powodu wnoszenia odpłatności, szczególnie jeśli dotyczy ro rodzin. Również gminy niechętnie kierują osoby potrzebujące z uwagi na ponoszone koszty.

Konieczna jest zatem reforma finansowania DPS – może poprzez zwiększenie udziału środków pochodzących z budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w DPS, może poprzez możliwość korzystania z różnorodnych źródeł finansowania – łącznie z NFZ. Rozwiązaniem jest zmiana finansowania DPS, aby były finansowane jak inne placówki opieki długoterminowej – ZOL czy ZPL. Być może wyjściem jest w ogóle utworzenie osobnej grupy placówek – placówki opieki długoterminowej i wtedy zgrupowanie w tym formacie zarówno placówek pomocy społecznej, jak i służby zdrowia.

Pozostaje wtedy kwestia być może przeorientowania celów tych placówek oraz standardów usług świadczonych w nich usług. Niewątpliwie jednak finanse DPS w kontekście deinstytucjonalizacji są sprawą kluczową dla jej bezpiecznego przeprowadzenie i reorganizacji placówek pomocowych.

To są wyzwania, którymi stoi Stowarzyszenie u progu 2022 r. Dlatego też podejmujemy współpracę z innymi organizacjami i związkami organizacji np. Związkiem Stowarzyszeń "Koalicja na pomoc niesamodzielnym", czy Krajową Izbą Domów Opieki - w celu lobbownia na rzecz sensownych zmian w opiece długoterminowej, czyli obszarze, w którym działamy. Ponadto staramy się nagłaśniać temat deinstytucjonalizacji w madiach np. przez publikacje w czasopiśmie MEDI, czy rozmawiając z zainteresowanymi tematem posłami.

Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie usłyszany. Tego sobie i wszystkim członkom Stowarzyszenia w 2022 r. życzymy. I oczywiście dużo zdrowia.