Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

16.10.2019 - spotkanie z Zastępcą Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu

Dnia 16 października 2019 odbyło się spotkanie Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej z Zastępcą Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Panią Moniką Donke-Cieślewicz, na którym zostały omówione tematy związane z zabezpieczeniem potrzeb medycznych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Pani Dyrektor omówiła stan prawny i stan faktyczny obecnie istniejących rozwiązań stosowanych w Domach Pomocy Społecznej na terenie całej wielkopolski.

W trakcie spotkania dyrektorzy DPS wskazali na ważne tematy i problemy:

  1. Brak zrozumienia i wiedzy na temat przepisów obowiązujących w Domu Pomocy Społecznej a dotyczące opieki medycznej w DPS wśród dystrybutorów karetek pogotowia. Wielu pracowników tejże służby, ma błędną wiedzę co do funkcji i zakresu obowiązków DPS wynikających z przepisów, jak i samych mieszkańców DPS, co powoduje problemy

    1. z wezwaniem karetki pogotowia,

    2. z realizacją działań przez personel karetki do DPS

Zaproponowano organizację szkoleń dla pracowników Pogotowia Ratunkowego na którym to pracownicy tejże instytucji będą mogli dowiedzieć się o sytuacji prawnej DPS, o przepisach regulujących pracę tego domu, o sytuacji mieszkańców DPS itp.

  1. Brak wiedzy dotyczącej sytuacji prawnej Policjantów wzywanych na interwencje do DPS, szczególnie wiedzy co do przepisów regulujących pracę DPS w zakresie wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu na terenie DPS, zachowań agresywnych czy niszczenia mienia będącego w posiadaniu tej instytucji.

Zaproponowanz aproszenie Komendanta Policji na spotkanie z Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w celu wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących współpracy w w/w zakresie.

  1. Na spotkaniu poruszano również problem związany z koniecznością pozyskiwania zaświadczeń od lekarza psychiatry, potwierdzające zasadność pobytu w Domu Pomocy Społecznej osoby ubezwłasnowolnionej - lekarze twierdzą, że w kontraktach zawartych z NFZ nie mają obowiązku wystawiać takowych zaświadczeń.

Zaproponowano ujęcie w kontraktach zawartych w Narodowym Funduszu Zdrowia z lekarzami psychiatrami obowiązku wypisywania zaświadczeń wymaganych przez ustawę.

Tworząc Stowarzyszenie o nazwie „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządowych Domów Pomocy Społecznej” wierzymy iż poprzez rzetelną i pełną informacje o sprawach działalności Domów Pomocy Społecznej możemy wspólnie wypracować nowe rozwiązania, które będą korzystne dla władz samorządowych, pracowników jednostek ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców. Nasz głos i inicjatywy, mogą posłużyć jako pomoc w tworzeniu nowych ustaw i rozporządzeń, dotyczących pracy podległych nam jednostek.