Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

3.07.2020 - uwagi i propozycje do zmian w rozporzadzeniu w sprawie domów pomocy społecznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 czerwca 2020 DPS-V.070.410.2020.KK kierowane do naszego Stowarzyszenia w związku z rozpoczętymi pracami koncepcyjnymi nad nowelizacja rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, w imieniu Dyrektorów DPS, będącymi członkami naszej organizacji przesyłamy propozycje zmian do przedmiotowej regulacji:

§2.2.

W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, o których mowa w ust. 1, dom powołuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.

Uzasadnienie:

W wielu Domach Pomocy Społecznej funkcje te pełnią różne osoby nie pracujące bezpośrednio przy mieszkańcu (kierowca, kucharka czy portier). W wielu przypadkach nawiązane relacje są niezwykle istotne i doskonale wpływają na stan psychofizyczny mieszkańców. Byłoby doskonale aby pracownicy Ci mogli jednocześnie pełnić funkcję pracownika pierwszego kontaktu)

§3.1.

Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca. Brak udziału mieszkańca w realizacji planu, jak również ciężkie łamanie i notorycznie powtarzające się przypadki świadomego łamania postanowień regulaminu organizacyjnego o którym mowa w paragrafie 4.1 przez mieszkańca, może być podstawą do złożenia wniosku Dyrektora domu do Sądu celem umorzenia decyzji kierującej do DPS.

 

Uzasadnienie:

Wielu mieszkańców domów pomocy społecznej w sposób rażący narusza regulamin Domu, burząc tym samym spokój pozostałych mieszkańców i pracowników. Mimo podejmowanych prób pomocy takim osobą, domy pomocy są bezradne, a proces terapeutyczny jest bardzo utrudniony.

 

§6.1. 10

Dom uznaje się za spełniający warunki, jeżeli:

g) sprawienie pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu. W przypadku kiedy zasiłek pogrzebowy się nie należy a rodzina odmawia sprawowania pogrzebu, koszty pogrzebu pokrywa gmina kierująca mieszkańca do DPS.

 

Uzasadnienie:

Mnogość przepisów w tym zakresie pozwala na dowolną interpretację podmiotu który winien ponieść koszty pogrzebu zmarłego mieszkańca nie posiadającego prawa do zasiłku pogrzebowego. Warto tu również nadmienić iż DPS nie posiadają środków finansowych, ani tez uprawnień w rozumieniu przepisów o finansach publicznych aby takie koszty ponosić.

 

h) Po zgonie mieszkańca Dyrektor DPS informuje Sąd w celu podjęcia procedury postępowania spadkowego.

 

Uzasadnienie:

Podobnie jak w punkcie wyżej, mnogość przepisów w tym zakresie pozwala na dowolność interpretacji przepisów dotyczących prawa spadkowego oraz przeprowadzenia samej procedury postępowania spadkowego. Utworzenie podobnych przepisów i uregulowanie tych kwestii byłoby bardzo korzystne dla funkcjonowania domów pomocy społecznej.

 

§ 6.2

5) Na terenie domu pomocy społecznej obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych środków uzależniających.

Uzasadnienie:

Wielu mieszkańców domu pomocy społecznej boryka się z problemem uzależnienia od alkoholu czy innych środków uzależniających. Brak przepisów regulujących kwestie zakazu wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu czy innych środków uzależniających, wpływa niekorzystnie na proces leczenia takiej osoby, dając uzależnionemu absolutny komfort picia. Będąc pod wpływem alkoholu, mieszkańcy często wywołują awantury czy kłótnie, dochodzi do przemocy a nawet przestępstw. Wszystko to niekorzystnie wpływa na wizerunek domu, ale przede wszystkim na poczucie bezpieczeństwa pozostałych mieszkańców domu, nie rzadko też przybywających z rodzin z podobnymi problemami.

§ 8

2. W przypadku domów pomocy społecznej innych a niżeli domy dla psychicznie przewlekle chorych, zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak chorób psychicznych

 

Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt, iż na ogół do domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych są duże kolejki, a skierowanie do DPS jest niezbędne, wiele ośrodków pomocy społecznej posiłkuje się skierowaniem do DPS o zupełnie odmiennym profilu. Bardzo utrudnia to pomoc takim mieszkańcom, wywołuje konflikty i rodzi problemy.

 

§ 10

Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony określony do 1 roku, a następnie na czas nieokreślony chyba że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony.

 

Uzasadnienie:

Obecne przepisy, właściwie uniemożliwiają zespołowi terapeutyczno- opiekuńczemu właściwie usamodzielnienie mieszkańca.

Należy również podkreślić iż zdarzają się mieszkańcy, którzy absolutnie nie podejmują pracy terapeutycznej. Rok czasu pozwoli zespołowi terapeutyczno- opiekuńczemu w konsultacji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny rozstrzygnąć czy dalszy pobyt mieszkań w DPS jest zasadny, a Dom jest właściwą instytucją wsparcia dla takiej osoby.

 

Korzystając z okazji, chcielibyśmy zwrócić uwagę na inne kwestie prawne, które mogłyby wpłynąć na polepszenie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznych

  1. Umożliwienie prowadzenia przez DPS rachunków dochodów własnych, celem zaspokojenia potrzeb usług polegających na przyjmowanie klienta na tymczasowy pobyt na podstawie umowy cywilno-prawnej lub inne usługi, które mogłyby być wykonywane przez DPS w zależności od możliwości i zapotrzebowania.

  2. Podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do utworzenia przepisów dotyczących regulacji płac dla kadry DPS. Obecny system regulacji płac pracowników i zrzucanie ciężaru na samorządy nie daje żadnych możliwości na godne wynagradzanie za ciężką i odpowiedzialną pracę.

  3. Wypracowanie regulacji prawnych dotyczących rozwiązania problemu braku środków na remonty i inwestycje w infrastrukturę DPS. Przyjęcie przez ustawodawcę rozwiązań prawnych umożliwiających DPS aplikowanie o środki unijne i inne. Rozważenie możliwości nadania DPS osobowości prawnej, tak aby nie trzeba było tworzyć dodatkowych tworów w postaci stowarzyszeń czy fundacji co otworzy DPS drzwi do tego aby o takie środki aplikować.

  4. Uracjonalnienie zasad i terminów dofinansowania środków na inwestycje z MRPiPS, dofinansowanie na remonty od Wojewody (okres aplikowania o środki na koniec roku

kalendarzowego ogranicza realizację zadania, ponieważ krótki termin wykonania zadania do końca roku w przypadku przeprowadzenie postępowania przetargowego uniemożliwia zakończenia inwestycji czy remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

  1. Pilne rozwiązanie problemów związanych z opieką pielęgniarską w DPS (dopuszczenie możliwości kontraktowania niektórych usług przez DPS, albo utworzenie innego sytemu pozyskania środków z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego). Należy zaznaczyć ,że obecnie mieszkańcy DPS są to osoby w ciężkich stanach somatycznych czy psychicznych gdzie konieczna jest stała opieka zabezpieczenia medycznego, które może wykonać tylko pielęgniarka. Dotychczasowe rozwiązanie zapisywania do pielęgniarki środowiskowej nie rozwiązuje problemu tylko deleguje środki. Dookreślenie przepisów w tym zakresie – jasne ustawodawstwo dotyczące podawania leków oraz kompetencji w tym zakresie opiekunów medycznych.

  2. Umożliwienie DPS posiadania kilku profilów, co z pewności pozytywnie wpłynęłoby na finanse DPS. W wielu przypadkach zdarza się bowiem że osoby oczekują w kolejce do DPS, w powiecie czy okolicy są wole miejsca, przyjęcie zaś wyklucza brak odpowiedniego profilu.

  3. Ustawa z dnia 14 września 2018 o ochronie zdrowia psychicznego narzuciła na DPS obowiązek badania mieszkańca w zakresie zasadności pobytu w DPS.

Niestety lekarze psychiatrzy nie maja w zawartych kontraktach z NFZ obowiązku wytrawienia takowych zaświadczeń i zdecydowanie tego odmawiają. Domy Pomocy Społecznej zaś nie posiadają środków finansowych oraz możliwości prawnych aby je finansować. Zasadnym w tej sytuacji byłoby rozważenie możliwości wydłużenia terminu w/w badania do okresu 1 razu na rok i doprecyzowania strony która ma ponosić koszty badania.