Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Spotkanie dyrektorów DPS w dniach 9-10 marca 2023 w Zawidowicach - sprawozdanie dla członków Stowarzyszenia

Utworzono dnia 20.03.2023

W dniach 9-10 marca 2023 r. w Zawidowicach koło Pleszewa odbyła się konferencja szkoleniowa oraz walne zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Samorządowych Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia przedstawiłą na nim prezes - pani Sylwia Kamińska - Tereszkiewicz. Wskazała w nim, że Stowarzyszenie nasze współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, innymi Stowarzyszeniami, Fundacjami branżowymi, działającymi w obszarze szeroko rozumianej opieki długoterminowej oraz prasą.

Obecnie Stowarzyszenie  liczy  64 członków, będącymi Dyrektorami Domów Pomocy Społecznej rozmieszczonych na terenie następujących województw:

 • Województwo Wielkopolskie,
 • Województwo  łódzkie
 • Województwo Małopolskie
 • Województwo Kujawsko- Pomorskie
 • Województwo Dolnośląskie
 • Województwo Zachodniopomorskie
 • Województwo Pomorskie

Nasz głos jest również słyszalny dzięki przedstawicielom Stowarzyszenia, którzy pełnią następujące funkcje:

 • Pan Janusz Krawiec został powołany do Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Katarzyna Michalewicz powołana została do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (WSRdsON), działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.
 • Członkowie stowarzyszenia : Janusz Krawiec oraz Katarzyna Michalewicz zostali wydelegowani do prac zespołu ds. rekomendacji w zakresie usług medycznych, pielęgniarskich i opiekuńczych w dps, powołanego w ramach Rady Pomocy Społecznej.
 • Członkowie stowarzyszenia powołani do zespołu do spraw funkcjonowania domów pomocy społecznej powołany przez Radę Pomocy Społecznej: Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz, Katarzyna Michalewicz, Janusz Krawiec.

Ponadto Stowarzyszenie zostało wpisane jak podmiot konsultacyjny, lub ściśle współpracuje z:

 • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Stowarzyszeniem Libertate
 • WOKISS
 • Związkiem Stowarzyszeń "Koalicja na pomoc niesamodzielnym”
 • Krajową Izbą Domów Opieki
 • Związkiem Powiatów Polskich
 • Konwentem Starostów
 • Wspólnota Organizacji Socjalnych Wrzos

 Zarząd reprezentował nasze Stowarzyszenie na następujących spotkaniach:

 • Luty - przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej - Katarzyna Michalewicz i Piotr Michalak - spotkali się w  z posłem na Sejm RP panem Waldym Dzikowskim. Na spotkaniu omówiono problemy z jakim borykają się nasze placówki oraz rozmawiano o przyszłości DPS w kontekście deinstytucjonalizacji.
 • Luty - Sylwia Kamińska – Tereszkiewicz i Janusz Krawiec wzięli udział w posiedzeniu Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.
 • Marzec, czerwiec, wrzesień -spotkania grupy roboczej przy ,, Koalicji na pomoc niesamodzielnym” dot.  szeroko pojętej opieki długoterminowej. Stowarzyszenie reprezentował Piotr Michalak, Mirosław Staszewski.
 • Kwiecień – Białobrzegi , DI i nowe technologie informatyczne w pomocy społecznej. Stowarzyszenie reprezentował Mirosław Staszewski.
 • Czerwiec – wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych – Wrzos, Warszawa DI i usługi społeczne – Mirosław Staszewski, Sylwia Kamińska- Tereszkiewicz.
 • Wrzesień -udział w międzynarodowej konferencji opieki długoterminowej w Toruniu. Piotr Michalak – prelegent, Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – panel dyskusyjny.
 • Wrzesień – udział w posiedzeniu wspólnym przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Kształcenia Kadr Medycznych – finasowanie pielęgniarek z NFZ oraz poszerzenie kształcenia opiekunów medycznych.
 • Listopad - udział w charakterze panelisty w 4. edycji ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”. Panelista – Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz.
 • Marzec, listopad – spotkanie w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu

Do różnego rodzaju instytucji skierowano wiele  pism:

 • - zabezpieczenie DPS energetycznie podczas kryzysu
 • - prace o wpisanie DPS do grupy podmiotów ,,wrażliwych”
 • - przekazanie propozycji zmian , w celu polepszenia sytuacji DPS (finasowanie, skierowania w tym pobyty krótkoterminowe i komercyjne, powrót do rachunku dochodów własnych)
 • - przekazanie propozycji rozwiązań i możliwości DPS w pomocy uchodźcom z Ukrainy
 • - propozycje zmian w ustawie o pomocy społecznej
 • - zmiany w finasowaniu pielęgniarek oraz kształcenia opiekunów medycznych dla potrzeb DPS.

Aktywność członków Stowarzyszenia w 2022 skupiła się na:

 • najpilniejszych potrzeb DPS związanych z kryzysem energetycznym
 • opiniach i propozycji rozwiązań przekazywanych do Ministerstw,
 • lobbowaniu na rzecz budowania pozytywnego wizerunku prowadzonych przez nas  domów pomocy społecznej jako bardzo ważnego i istotnego elementu polityki społecznej,
 •  przyszłości domów pomocy społecznej,
 •  kierunkiem proponowanych reform w kontekście deinstytucjonalizacji.
 • Sprawami związanymi z zatrudnianiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej i opiekuńczej i jej opłacaniem, w kontekście konkurencji na rynku pracy ze strony placówek ochrony zdrowia
 • Uwagi i postulaty do Ustawy o Pomocy Społecznej.

Niewątpliwie jednak najważniejsze współcześnie wyzwanie dla domów pomocy społecznej, którym jako Stowarzyszenia dyrektorów się zajmujemy, to kwestia związana z planowaną deisntytucjonalizacją -  umiejscowieniem naszych jednostek w strukturze proponowanych zmian opieki długoterminowej, ale też kwestia ich finansowania i rozwoju – odpowiadającego na aktualne potrzeby społeczne.

Pozostaje wtedy kwestia być może przeorientowania celów tych placówek oraz standardów usług świadczonych w nich usług. Niewątpliwie jednak finanse DPS w kontekście deinstytucjonalizacji są sprawą kluczową dla jej bezpiecznego przeprowadzenie i reorganizacji placówek pomocowych.

I te wyzwania będą też  skupiać nasza uwagę w roku 2023 r.

Dlatego też podejmujemy współpracę z innymi organizacjami i związkami organizacji np. Związkiem Powiatów, Związkiem Stowarzyszeń "Koalicja na pomoc niesamodzielnym", - w celu lobbownia na rzecz sensownych zmian w opiece długoterminowej, czyli obszarze, w którym działamy. Ponadto staramy się nagłaśniać temat deinstytucjonalizacji w madiach np. przez publikacje w czasopiśmie MEDI, Gazecie Prawnej czy rozmawiając z zainteresowanymi tematem osobami decyzyjnymi w Państwie.

 

Spotkanie w Zawidowicach

Utworzono dnia 20.03.2023, 13:48