Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

13.03.2020 r. - spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z pracownikami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

W dniu 13.03.2020 r. odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia z panią Iwoną Michałek sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pracownikami ministerstwa.

Po przedstawieniu naszej organizacji reprezentującej środowisko dyrekorów samorządowych DPS, zarząd zasygnalizował najważniejsze postulaty i wnioski formułowane członków stowarzyszenia w celu wypracowania rozwiązań prawnych służących do polepszenia funkcjonowania Domów Pomocy Społecznych

  1. Umożliwienie prowadzenia przez DPS rachunków dochodów własnych celem zaspokojenia potrzeb usług polegających na przyjmowanie klienta na tymczasowy pobyt na podstawie umowy cywilno-prawnej lub inne usługi które mogłyby być wykonywane przez DPS w zależności od możliwości i zapotrzebowania.

  2. Podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do utworzenia przepisów dotyczących regulacji płac dla kadry DPS. Obecny system regulacji płac pracowników i zrzucanie ciężaru na samorządy nie daje żadnych możliwości na godne wynagradzanie za ciężką i odpowiedzialną pracę.

  3. Wypracowanie regulacji prawnych dotyczących rozwiązania problemu braku środków na remonty i inwestycje w infrastrukturę DPS. Przyjęcie przez ustawodawcę rozwiązań prawnych umożliwiających DPS aplikowanie o środki unijne i inne. Rozważenia możliwości nadania DPS osobowości prawnej, tak aby nie trzeba było tworzyć dodatkowych tworów w postaci stowarzyszeń czy fundacji co otworzy DPS drzwi do tego aby o takie środki aplikować.

  4. Uracjonalnienie zasad i terminów dofinansowania środków na inwestycje z MRPiPS , dofinansowanie na remonty od Wojewody (okres aplikowania o środki na koniec roku kalendarzowego ogranicza realizację zadania, ponieważ krótki termin wykonania zadania do końca roku w przypadku przeprowadzenie postępowania przetargowego uniemożliwia zakończenia inwestycji czy remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

  5. Pilne rozwiązanie problemów związanych z opieką pielęgniarska w DPS (dopuszczenie możliwości kontraktowania niektórych usług przez DPS, albo utworzenie innego sytemu pozyskania środków z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego). Dookreślenie przepisów w tym zakresie – jasne ustawodawstwo dotyczące podawania leków, .

  6. Zwiększenie zróżnicowania kategorii Domów. Obecnie siedem typów nie zabezpiecza potrzeb klienta pomocy społecznej. W każdym typie konieczne jest utworzenie podtypów w zależności od poziomu upośledzenia mieszkańca i jego stanu zdrowia.

  7. Zwrócono także uwagę na pułapki i niebezpieczeństwa wprowadzania deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej.

Wykorzystując doświadczenie w pracy w Domach Pomocy Społecznej, jesteśmy przekonani że kwalifikacje członków reprezentowanego przez Zarząd stowarzyszenia mogą być pomocne w tworzeniu wszelkich zmian legislacyjnych w zakresie DPS.